Regulamin

REGULAMIN

Regulamin sklepu internetowego MATLIFE SPORTSWEAR

§1 Postanowienia wstępne

1.1 Sklep internetowy działający pod adresem: www.matlife.pl prowadzony jest przez Matlife Sportswear Jerzy Damas pod adresem: ul. św Jadwigi 20, 47-150 Zalesie Śląskie NIP: 7561929688 REGON: 161489418
1.2 Sprzedawca świadczy Usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.).
1.3 Dostęp do Sklepu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie i jest nieodpłatny i darmowy dla wszystkich Kupujących posiadających połączenie z Internetem.
1.4 Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. Sprzedawca udostępnia Regulamin nieodpłatnie, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
1.5 Rejestrując konto w Sklepie Kupujący potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
1.6 Definicje pojęć użytych w Regulaminie:
ADRES POCZTOWY - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer lokalu lub mieszkania. W przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer posesji, kod pocztowy i miejscowość.

ADRES REKLAMACYJNY

Matlife Sportswear
ul. Św. Jadwigi 20
47-150 Zalesie Śląskie

CENNIK DOSTAW - Lista dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów dostępna w sklepie.

DANE KONTAKTOWE:

MATLIFE SPORTSWEAR
e-mail: wojtek@matlife.pl
tel: +48 660438172

CENNIK DOSTAW - rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu, wymieniony w cenniku dostaw.

DOWÓD ZAKUPU - Faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług z późniejszymi zmianami oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.

KARTA PRODUKTU - pojedyncza podstrona Sklepu zawierająca informacje o danym produkcie.

KLIENT - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność prawną, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

KODEKS CYWILNY ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.).

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK - zbiór zasad postępowania, w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 3 ze zm.). KONSUMENT - osoba fizyczna dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

KOSZYK - lista produktów sporządzona z produktów oferowanych w Sklepie na podstawie wyborów Kupującego.

KUPUJĄCY - zarówno Konsument, jak i Klient.

MIEJSCE DOSTAWY PRZEDMIOTU - Adres pocztowy lub punkt odbioru wskazany w zamówieniu przez Kupującego.

MOMENT ZAKUPU PRZEDMIOTU - moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmuje przedmiot w posiadanie.

PŁATNOŚĆ - sposób zapłaty za przedmiot umowy i dostawę.

USTAWA KONSUMENCKA - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 683 ze zm.).

PRODUKT - minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w Sklepie Sprzedawcy jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

PRZEDMIOT UMOWY - produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

PRZEDMIOT USŁUGI - przedmiot umowy.

PUNKT ODBIORU - miejsce wydania rzeczy niebędące adresem pocztowym, wymienione w wykazie udostępnionym przez Sprzedawcę w Sklepie.

RZECZ - rzecz ruchoma, która może być lub jest przedmiotem umowy.

SKLEP - serwis internetowy dostępny pod adresem www.matlife.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć Zamówienie.

SPRZEDAWCA - Matlife Sportswear Jerzy Damas pod adresem: ul. św Jadwigi 20, 47-150 Zalesie Śląskie NIP: 7561929688 REGON: 161489418

KONTO BANKOWE
PL95124013301111001136494693

SYSTEM - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

TERMIN REALIZACJI - liczba godzin lub dni roboczych określona na karcie produktu.

UMOWA- Umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w rozumieniu ustawy konsumenckiej w przypadku Konsumentów oraz umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Kodeksu cywilnego w przypadku Konsumentów. 535 Kodeksu cywilnego w przypadku Kupujących.

WADA - zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna określona w odpowiednich przepisach Kodeksu cywilnego.

ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu, określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; sposób płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

§2 Warunki techniczne korzystania ze sklepu

2.1 Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z prawem polskim i niniejszym regulaminem.

2.2 Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.3 Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
2.4 Wszystkie ceny podawane przez Sprzedawcę wyrażone są w walucie polskiej i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy, które są określone w cenniku dostaw.
2.5 Wszystkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego.
2.6 Potwierdzenie, ujawnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszystkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w formie:

a) potwierdzenia zamówienia poprzez przesłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu oraz wzoru odstąpienia od umowy;

b) dołączenie do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca dostarczenia rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.
2.7 Sprzedawca informuje o znanych mu gwarancjach udzielanych przez osoby trzecie na produkty znajdujące się w Sklepie.
2.8 Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a Kupujący ponosi jej koszty w wysokości wynikającej z umowy zawartej z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie się na odległość.
2.9 Sprzedawca zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność następujących przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu www.matlife.pl, należy je wszystkie wyłączyć.
2.10 Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który zobowiązany jest do zachowania ich w tajemnicy i zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usunięcia konta w Sklepie w każdym czasie.
2.11 Sprzedający przestrzega kodeksu dobrych praktyk.

§3 Zasady zawierania umowy

3.1 Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

3.2 W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
a) dodanie produktu do koszyka;
b) wybór rodzaju dostawy;
c) wybór rodzaju płatności;
d) wybór miejsca dostarczenia rzeczy;
e) złożenie zamówienia w Sklepie za pomocą przycisku "Złóż zamówienie".

3.3Zawarcie umowy z Konsumentem następuje w momencie złożenia zamówienia.

3.4Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedawcy, co powinno nastąpić w terminie 5 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedawcę.

3.5 Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, o czym informuje on Klienta w terminie 48 godzin od złożenia zamówienia.

3.6Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedawcy.

3.7 Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od zapłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego w wysokości co najmniej wartości zamówienia lub zgody Sprzedawcy na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).

3.8 Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a w przypadku zamówień składających się z wielu produktów, w najdłuższym terminie określonym na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

3.9Zakupiony przedmiot umowy jest wysyłany wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży z wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do miejsca dostawy przedmiotu wskazanego przez Kupującego w zamówieniu, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt 2.6 ppkt b. 3.10 W przypadku płatności kartą termin

termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

§4 Zasady odstąpienia od umowy

4.1 Konsumentowi przysługuje, zgodnie z art. 27 Prawa konsumenckiego, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

4.2 Termin do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4.3 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym tutaj lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
4.4 Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi za pośrednictwem poczty elektronicznej (podanej przy zawieraniu umowy oraz innej, jeżeli została podana w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
4.5 W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
4.6 Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
4.7 Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
4.8 Konsument nie ponosi kosztów dostarczenia treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. 1. Prawa konsumenckiego.
4.9 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
4.10 Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.
4.11 Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
4.12 Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
4.13 Konsumentowi, zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a)w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

g) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

h) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
4.14 W przypadku konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu środków na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§5 Gwarancja

5.1 Sprzedawca na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

5.2 Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i następną za wady (rękojmia).
§6 Polityka prywatności i bezpieczeństwo danych osobowych

6.1 Administratorem Danych Osobowych są Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości pod adresem: ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa NIP: 524-249-51-43 REGON: 015690013
Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy poprzez dane kontaktowe wskazane w §1 Regulaminu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Kupującego jest: zgoda Kupującego na przetwarzanie danych wyrażona w zawartej umowie i formularzach zamówienia, prawnie uzasadniony interes Sprzedającego - w zakresie danych zbieranych podczas rozmów telefonicznych, komunikacji mailowej, rozmów z upoważnionymi pracownikami. Sprzedawca przechowuje dane osobowe Kupującego do czasu zakończenia realizacji umowy, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. Sprzedawca może przekazywać dane osobowe Kupującego swoim dostawcom, którym zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy ze Sprzedawcą i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
6.2 Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Kupujący, przekazując Sprzedawcy swoje dane osobowe przy składaniu zamówienia, musi każdorazowo wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją umowy pod rygorem niemożności zawarcia umowy ze Sprzedawcą.
6.3 Kupującemu przekazującemu Sprzedającemu dane osobowe przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych ze względu na swoją szczególną sytuację - w przypadkach, gdy Sprzedający przetwarza dane Kupującego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Sprzedającego, prawo do przenoszenia danych osobowych Kupującego, tj. prawo otrzymania od Sprzedającego danych osobowych Kupującego. tj. prawo do otrzymania od Sprzedawcy danych osobowych Kupującego w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Kupujący może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Sprzedawca przesłał te dane innemu administratorowi, o ile takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych Kupującego dotyczy tylko tych danych, które Sprzedawca przetwarza na podstawie umowy z Kupującym lub na podstawie jego zgody. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się ze Sprzedawcą (dane kontaktowe powyżej). W zakresie, w jakim dane Kupującego są przetwarzane na podstawie zgody - przysługuje mu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Kupującego przed jej wycofaniem. Kupujący może wycofać zgodę poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny Sprzedawcy.
6.4 Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych przez Sprzedawcę określa Polityka Bezpieczeństwa
§7 Postanowienia końcowe

7.1 Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowany, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem, Sprzedawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego postanowienia regulaminu.
7.2 Aktualna wersja regulaminu jest dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, gdy Konsument uzna go za mniej korzystny od dotychczasowego i poinformuje Sprzedawcę o dotychczasowym wyborze jako wiążącym.
7.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie obowiązujące przepisy prawa. Spory, o ile Konsument wyrazi taką wolę, rozstrzygane są w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub za pomocą równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
7.4 W sporze pomiędzy Sprzedawcą a Klientem wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania lub siedziby Sprzedawcy.